ดาวน์โหลดฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 1/2560

มาตรฐาน

แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน  

** กรุณาเข้าเล่มสันกาวให้เรียบร้อย

เผยแพร่ วิจัยในชั้นเรียน

มาตรฐาน

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  

วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

วิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2558

Market Research

มาตรฐาน

 

ดาวโหลดเอกสาร

  1. รูปแบบวิจัย 2/2558
  2. บันทึกข้อความขอส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/58
  3. การเขียนบรรณานุกรม

 

หมายเหตุ

  1. เข้าเล่มสันกาว
  2. ใช้รูปแบบอักษร  Angsana New  (หัวข้อตัวหนา ขนาด 18  เนื้อหาขนาด  16)
  3. ส่งบทคัดย่อแยกจากตัวเล่มอีก  1  แผ่น

 

12

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย

มาตรฐาน

          ในปจจุบันการวิจัยมีความสําคัญอยางมาก สําหรับหรับความเจริญกาวหนาในทุกๆ ศาสตรเพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใชในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วทั้งนี้พราะเนื่องจากมีการวิจัย ประกอบทั้งปญหาทางธุรกิจในปจจุบันมีความสลับซับซอน มีความเสี่ยงในการดําเนินงานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรมีความเจริญกาวหนาหรือเพื่อการอยูรอดผูบริหารจําเปนตองมีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) และประสบการณ (Experience) ใน การดําเนินธุรกิจ การวิจัยจึงเปนกิจกรรมที่ผูบริหารนําไปใชในการประเมินสถานการณและนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับชวยในการตัดสินใจทางดานธุรกิจในทุกขั้นตอน ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อ่านต่อ >>>

การวิจัยในชั้นเรียน

มาตรฐาน

            การวิจัยในชั้นเรียนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูทุกคนควรให้ความสนใจ และควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพราะครูมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของการทำงานอย่างเป็นระบบ     มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ สามารถคาดคะเนผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอน ควบคุม กำกับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งผลจากการทำวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542) ที่นำเสนอแนวคิดไว้ว่า หากครูสามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนในอนาคต  อ่านต่อ คลิก >>>การวิจัยในชั้นเรียน

Kids