ดาวน์โหลดฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน 2/2559

มาตรฐาน

Market Research

มาตรฐาน

 

ดาวโหลดเอกสาร

  1. รูปแบบวิจัย 2/2558
  2. บันทึกข้อความขอส่งวิจัยในชั้นเรียน 2/58
  3. การเขียนบรรณานุกรม

 

หมายเหตุ

  1. เข้าเล่มสันกาว
  2. ใช้รูปแบบอักษร  Angsana New  (หัวข้อตัวหนา ขนาด 18  เนื้อหาขนาด  16)
  3. ส่งบทคัดย่อแยกจากตัวเล่มอีก  1  แผ่น

 

12

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัย

มาตรฐาน

          ในปจจุบันการวิจัยมีความสําคัญอยางมาก สําหรับหรับความเจริญกาวหนาในทุกๆ ศาสตรเพราะสามารถนําเอาการวิจัยมาใชในการตัดสินใจแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็วทั้งนี้พราะเนื่องจากมีการวิจัย ประกอบทั้งปญหาทางธุรกิจในปจจุบันมีความสลับซับซอน มีความเสี่ยงในการดําเนินงานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหองคกรมีความเจริญกาวหนาหรือเพื่อการอยูรอดผูบริหารจําเปนตองมีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) และประสบการณ (Experience) ใน การดําเนินธุรกิจ การวิจัยจึงเปนกิจกรรมที่ผูบริหารนําไปใชในการประเมินสถานการณและนําไปใชเปนเครื่องมือสําหรับชวยในการตัดสินใจทางดานธุรกิจในทุกขั้นตอน ใหบรรลุวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อ่านต่อ >>>

การวิจัยในชั้นเรียน

มาตรฐาน

            การวิจัยในชั้นเรียนเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและเป็นสิ่งจำเป็นที่ครูทุกคนควรให้ความสนใจ และควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพราะครูมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูมีวิถีชีวิตของการทำงานอย่างเป็นระบบ     มีการตัดสินใจที่มีคุณภาพ สามารถคาดคะเนผลลัพธ์จากการจัดการเรียนการสอน ควบคุม กำกับ และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งผลจากการทำวิจัยในชั้นเรียนช่วยให้ครูได้ตัวบ่งชี้ที่เป็นรูปธรรมของผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับ กรมวิชาการ (2542) ที่นำเสนอแนวคิดไว้ว่า หากครูสามารถใช้การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแล้วย่อมเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียนในอนาคต  อ่านต่อ คลิก >>>การวิจัยในชั้นเรียน

Kids

ความหมายของวิจัย

มาตรฐาน

ความหมายของการวิจัย

การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริง อย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี)

การวิจัย หมายถึง กระบวนการค้นคว้าความรู้ ความจริงอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์และตีความ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
( รศ. ดร. พะยอม วงศ์สารศรี )

การวิจัย หมายถึง  กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบคำถาม  หรือปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

การวิจัย หมายถึง การศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบแบบและแผนการเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์(สภาวิจัยแห่งชาติ วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2547: 20)

การวิจัย หมายถึง  การแก้ปัญหาที่มีระบบแบบแผน เชื่อถือได้  (พจน์  สะเพียรชัย  วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2547: 20)

การวิจัย หมายถึง  กระบวนการแสวงหาความจริงหรือพิสูจน์ความจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้  โดยกระบวนการทีใช้เพื่อการแสวงหาความจริงมีลักษณะสำคัญดังนี้ (เครือวัลย์  ลิ้มปิยะศรีกุล. วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2547: 20)
1. ต้องเป็นการแสวงหาหรือพิสูจน์ความจริงที่เป็นข้อเท็จจริง
2. ต้องเป็นการกระทำที่มีความมุ่งหมายอย่างแน่นอน ดังนั้นการค้นพบโดยบังเอิญ จึงไม่ถือว่าเป็นการวิจัย
3. ต้องดำเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนตามวิธีทางวิทยาศาสตร์

การวิจัย หมายถึง   กระบวนการในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริง  (Reliable  Knowledge)  เพื่อที่จะนำความรู้ความจริงที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Karl  F. Schuessler  วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2547: 20)

สรุป  การวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้ ความจริง หรือคำตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคำตอบที่เชื่อถือได้  นั้นจะต้องมีองค์ประกอบ คือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้